.

ดูผลการสอบคัดเลือกได้ที่ด้านล่างครับ****เขตพื้นที่บริการของสถานศึกษาโรงเรียนชุมชนวัดบางโค ตำบลบางแม่นาง ได้แก่ หมู่ที่ 1,หมู่ที่ 2,หมู่ที่ 3,หมู่ที่ 12,หมู่ที่ 13 และหมู่ที่ 14 ***

 
 
 
 
 
  หน้าหลัก    ทำเนียบบุคลากร 
ทำเนียบบุคลากร
 


นางสาวสุภนิษฐ์ ชอบบุญ
ครู คศ.2 (หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์)


นางสาวอรัญญา ชำนาญวาด
ครู คศ.1


นางสาวอธิตยา สุขโพธิ์เพชร
พนักงานราชการ


นางสาวเสาวนีย์ จูเกต
พนักงานราชการ


นางสาวนันณภัชสรณ์ ประจันพล
ครูอัตราจ้าง อบจ.


นางบุญเสริม กันชิงแก้ว
ครู คศ.3 (หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย


นายณัฐภณ พึ่งฉิมรุจ
ครู คศ.3


นางสาวณัฎฐวิภาวี ทองงาม
ครูผู้ช่วย


นายคนิษฐ์ ทองแจ่ม
ครูผู้ช่วย


นางชมชนก นุตวงษ์
ครูอัตราจ้าง


นางณัฐภรณ์ แก้วพิทักษ์
ครู คศ.2 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์


นายสิทธิชัย นักรู้
ครู คศ.1


นายพิสิฐพล พุดเกิด
ครูอัตราจ้าง


นางสาวภาวิดา สิงหาด
ครูอัตราจ้าง


นางจารุภัทร บุญอิ่ม
ครู คศ.1(หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม)


นางสายสุนี ชอบสวน
ครู คศ.3


นายเจษฎา ศิริพงษ์
ครูผู้ช่วย


นางสาวอธิตยา สุขโพธิ์เพชร
พนักงานราชการ


นางขวัญชนก เกตสุวรรณ
ครู คศ.2หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี


นายพงศกร โกศรี
ครู คศ.3


นายณัฐธเนศ อ้นจีน
ครูผู้ช่วย


นางสาวสุปภาดา แซ่เตียว
ครู คศ.1


นางสาวอริศรา งาช้าง
ครูผู้ช่วย


นางศิริขวัญ อาษานอก
ครูผู้ช่วย


นางสาวพรนภา วันทองทักษ์
ครูอัตราจ้าง


นางสาวนันณภัชสรณ์ ประจันพล
ครูอัตราจ้าง


นายพัฐสรร รัชตชาติ
ครูอัตราจ้าง


นางโชติกา เกสรสังข์
ครู คศ.1 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ


นางสาวนาฏยา ชุ่มเย็น
ครูผู้ช่วย


นายฐิติพล เกตุเอี่ยม
ครูผู้ช่วย


นายปราการ วรประเสริฐ
พนักงานราชการ


นางสาวเสาวนีย์ จูเกต
พนักงานราชการ


นางสาวใหม่ฟ้า หนิษฐา
ครูอัตราจ้าง


นายธงชัย ภัทราโสนอ่อน
ครูผู้ช่วย หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา


นายเอกสิทธิ์ อำมาตย์เอก
ครู คศ.1


นายนัฐพล สมทอง
ครูผู้ช่วย


นายพรมทอง ต๊ะน้อย
ครูอัตราจ้าง


นายกรกช ดวงคงทอง
ครูอัตราจ้าง


นางปราณีต เดชมณีรัตน์
ครู คศ.2 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ


นางอัมพวัน จงแสงทอง
ครู คศ.3


นางอุมาพร หังสเนตร
ครู คศ.2


นางสาวนวลจันทร์ โยธาเสน
ครู คศ.1


นางศิรประภา อุณหเลขกะ
ครูอัตราจ้าง


Ms.Darwin O. Tagaduar
ครูต่างประเทศ


Miss Mary grace Rementilla
ครูต่างประเทศ


นางสาวณัฐากาญจน์ เศรษฐกัญจน์
ครูผู้ช่วย ห้วหน้าระดับปฐมวัย


นางวันเพ็ญ องอาจ
ครูอัตราจ้าง


นางสาววรรณสุดา เสือทุ่ง
ครูอัตราจ้าง


นางสาวสุนันทา อ้นโต
ครูอัตราจ้าง


นางสาวธัญญาลักษณ์ ยิ้มขลิม
ครูอัตราจ้าง


นางสาววรรณนภา นิลกรม
ครูอัตราจ้าง


นางสาวสุกัญญา ชิตเชิต
ครูอัตราจ้าง


นางสาวจุฑาพร จิตรสุนันท์
ครูอัตราจ้าง


นางสาววีณา โพธิ์แจ้ง
ครูพี่เลี้ยง


นางสาวเสาวณีย์ อัครวุฒิไกร
ครูพี่เลี้ยง


นางสาวสิริพจน์ น้อยบางใหญ่
ครูพี่เลี้ยง


นางสาววรรณนภา นิลกรม
ครูพี่เลี้ยง (งบอัตราจ้าง)


นางพัฒนา กำเหนิดศิลป์
ครููผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน


นางอัมพร เรืองนุช
ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน


นางสุปาณี กานุรักษ์
ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน


นางสาวสิริพร เพชรคง
ครูธุรการ


นายโชอด กองแก้ว
ช่างสี 3


นางหนูเล็ก ยิ้มขลิบ
แม่บ้าน
 
 

 
 
เมษายน 2562
อา พฤ
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 21 เมษายน 2562
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 
ออนไลน์ทั้งหมด 7 คน
หมายเลข IP 18.232.147.215
คุณเข้าชมลำดับที่ 10,520,818
 
 
 
โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี)
1/2 หมู่ที่ 14 ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140
Tel : 021916103